Online shopping

雷射雕刻及切割屬於減法的3D製造技術,透過雷射去除多餘的材料以形成想要的造型,,與3D列印的增材製造法相輔相成。我們提供品質精良的雷射雕刻機,讓您在3D製造技術中擁有更多元的選擇。

Brand Snapmaker
Price 4980(TAX)

Brand Snapmaker
Price 16000(TAX)
Weight 2.2kg

Brand Snapmaker
Original price 21800
Price 19000(TAX)
Weight 2.6kg

Brand Snapmaker
Original price 20800
Price 18000(TAX)
Weight 2.4kg

Brand Snapmaker
Price 600(TAX)

Brand Snapmaker
Price 1080(TAX)
Weight 1.85kg

Brand Snapmaker
Price 780(TAX)
Weight 1kg

Brand Snapmaker
Price 480(TAX)
Weight 0.3kg

Brand Snapmaker
Price 780(TAX)
Weight 0.9kg

Brand Snapmaker
Price 480(TAX)
Weight 0.6kg

Brand Snapmaker
Price 380(TAX)
Weight 0.3kg

Brand Snapmaker
Price 680(TAX)
Weight 1.45kg

Brand Snapmaker
Price 8000(TAX)
Weight 6.1kg

Brand Snapmaker
Price 16800(TAX)
Weight 12.7kg

Brand MUSE
Original price 278800
Price 139400(TAX)
Weight 24.5kg

Brand Snapmaker
Original price 48000
Price 41000(TAX)

Brand Snapmaker
Original price 800
Price 500(TAX)

Brand FLUX
Price 139000(TAX)

Brand Snapmaker
Original price 15200
Price 11000(TAX)
Weight 0.63kg

Brand Wisely
Price 11800(TAX)

Brand Snapmaker
Price 2400(TAX)
Weight 0.2KG

Brand Snapmaker
Price 108000(TAX)

Brand Wisely
Price 5100(TAX)

Brand Wisely
Price 175000(TAX)
Weight 90kg

Brand Wisely
Price 398000(TAX)
Weight 90kg

Brand Wisely
Price 135000(TAX)
Weight 80kg

Brand FLUX
Price 13900(TAX)
Weight 4kg

Brand FLUX
Weight 6kg

Brand FLUX
Price 2800(TAX)
Weight 1.2kg

Brand FLUX
Price 3800(TAX)
Weight 2.3kg

Brand Wisely
Price 196000(TAX)
Weight 9.1 KG

Brand Wisely
Price 147000(TAX)
Weight 80kg

Brand Wisely
Price 150500(TAX)
Weight 80kg

Brand FLUX
Price 29900(TAX)
Weight 4kg

Brand FLUX
Price 32940(TAX)
Weight 40 kg

Brand FLUX
Original price 42000
Price 37000(TAX)
Weight 49KG

Brand Snapmaker
Price 120000(TAX)

Brand FLUX
Price 37900(TAX)
Weight 22kg

Brand FLUX
Price 79900(TAX)
Weight 48 kg

Brand Snapmaker
Price 19800(TAX)
Weight 22.2kg

Brand FLUX
Price 5200(TAX)

Brand FLUX
Price 4500(TAX)

Brand FLUX
Price 9900(TAX)
Weight 9kg

Brand FLUX
Price 4500(TAX)

Brand FLUX
Price 3990(TAX)

Brand FLUX
Price 6550(TAX)

Brand FLUX
Price 9400(TAX)

Brand FLUX
Price 900(TAX)

Brand FLUX
Price 1600(TAX)

Brand FLUX
Price 1600(TAX)

Brand FLUX
Price 2400(TAX)

Brand FLUX
Price 2400(TAX)

Brand FLUX
Original price 11900
Price 9900(TAX)
Weight 17KG

side2_mod_top side2_mod_bottom
Back to Top