Online shopping

雷射雕刻及切割屬於減法的3D製造技術,透過雷射去除多餘的材料以形成想要的造型,,與3D列印的增材製造法相輔相成。我們提供品質精良的雷射雕刻機,讓您在3D製造技術中擁有更多元的選擇。

Brand MUSE
Weight 24.5kg

Brand FLUX
Price 1500(TAX)

Brand FLUX
Price 580(TAX)

Brand FLUX
Price 500(TAX)

Brand FLUX
Price 200(TAX)

Brand FLUX
Price 300(TAX)

Brand FLUX
Price 600(TAX)

Brand FLUX
Price 60(TAX)

Brand FLUX
Price 2499(TAX)

Brand FLUX
Price 350(TAX)

Brand Snapmaker
Weight 6.1kg

Brand Snapmaker
Weight 12.7kg

Brand Snapmaker
Price 4200(TAX)

Brand Snapmaker
Price 18800(TAX)
Weight 2.2kg

Brand Snapmaker
Price 21800(TAX)
Weight 2.6kg

Brand Snapmaker
Price 20800(TAX)
Weight 2.4kg

Brand Snapmaker
Price 5250(TAX)

Brand Snapmaker
Price 3150(TAX)

Brand Snapmaker
Price 600(TAX)

Brand Snapmaker
Price 1080(TAX)
Weight 1.85kg

Brand Snapmaker
Price 780(TAX)
Weight 1kg

Brand Snapmaker
Price 480(TAX)
Weight 0.3kg

Brand Snapmaker
Price 780(TAX)
Weight 0.9kg

Brand Snapmaker
Price 480(TAX)
Weight 0.6kg

Brand Snapmaker
Price 380(TAX)
Weight 0.3kg

Brand Snapmaker
Price 380(TAX)
Weight 0.15kg

Brand Snapmaker
Price 680(TAX)
Weight 1.45kg

Brand Snapmaker
Price 60900(TAX)

Brand Snapmaker
Price 48825(TAX)

Brand Snapmaker
Price 38850(TAX)

Brand FLUX
Price 37900(TAX)
Weight 22kg

Brand FLUX
Price 54900(TAX)
Weight 40 kg

Brand FLUX
Price 79900(TAX)
Weight 48 kg

Brand Snapmaker
Price 25200(TAX)

Brand FLUX
Price 199000(TAX)
Weight 50KG

Brand SYNMAO
Price 125000(TAX)
Weight 35kg

Brand Thunder Laser
Weight 110KG

Brand Thunder Laser
Weight 130KG

Brand FLUX
Price 5000(TAX)

Brand FLUX
Price 4500(TAX)

Brand Thunder Laser
Weight 310KG

Brand FLUX
Price 9900(TAX)
Weight 9kg

Brand FLUX
Price 4500(TAX)

Brand FLUX
Price 179000(TAX)
Weight 50KG

Brand Thunder Laser
Weight 430KG

Brand FLUX
Price 149000(TAX)
Weight 50 KG

Brand FLUX
Price 3990(TAX)

Brand FLUX
Price 5990(TAX)

Brand Thunder Laser
Weight 470KG

Brand FLUX
Price 8990(TAX)

Brand FLUX
Price 900(TAX)

Brand FLUX
Price 1600(TAX)

Brand FLUX
Price 1600(TAX)

Brand FLUX
Price 2400(TAX)

Brand FLUX
Price 2400(TAX)

Brand FLUX
Price 250(TAX)

Brand FLUX
Price 990(TAX)

Brand FLUX
Price 11900(TAX)
Weight 17KG

side2_mod_top side2_mod_bottom
Back to Top